Betrokkenheid van ouders/verzorgers

Kinderen zitten een groot  deel van de dag op school. Dit houdt in, dat veel van wat op school gebeurt, uiteraard door de leerkrachten begeleid wordt. Ons uitgangspunt bij de opvoeding en vorming van kinderen wordt bepaald door het gegeven dat dit een gezamenlijke taak van school en ouders is. Het is daarom van groot belang dat er een goed onderling contact bestaat. De ouder/verzorger mag van school verwachten, dat het kind leert in een veilige en prettige omgeving en dat informatievoorziening vanuit de school goed is. De school verwacht van de kant van de ouders een grote mate van betrokkenheid en interesse voor de ontwikkeling  van de kinderen en het wel en wee op school. Ouders die ons vragen stellen, zijn betrokken bij hun kind. Ze zijn dus niet lastig en zeuren niet. Wij willen dat de communicatie met de ouders laagdrempelig is. Ouders en school hebben een gemeenschappelijk belang: namelijk dat het goed gaat met het kind. De school en ouders streven een optimale ontwikkeling van het kind na binnen zijn of haar mogelijkheden. Het benadrukken van deze overeenkomst bevordert de communicatie. Zo ontstaat er een sfeer van gezamenlijk naar een doel werken.

Wie is waar verantwoordelijk voor ?

Onderwijs geven is een verantwoordelijkheid van de school. Hiermee bedoelen wij het pedagogisch klimaat, de didaktiek, de klassenorganisatie, het bereiken van de kerndoelen., het samenstellen van de groepen e.d.

Opvoeden is de primaire verantwoordelijkheid van de ouders. Wij doelen dan op zaken als voeding, kleding, gezondheid, sociale omgang met volwassenen en kinderen, tijdstip van naar bed gaan, eventuele religie, vrijtijdsbesteding, tv-kijken, computergebruik e.d. Opvoeding thuis en onderwijs op school vullen elkaar aan. Ze ondersteunen elkaar.

Informatievoorziening

Op onze website vindt u heel veel informatie die voor u als ouder/verzorger belangrijk is om te weten. Heeft u vragen? Schroom niet om een van de teamleden of een van leden van de ouderraad te benaderen.